cross out
+48 606 8888 22 napisz Facebook
<span style=left: 120.04px; top: 936.883px; font-size: 20px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.909485);>Apartamenty i pokoje z aneksem w centr</span><span style=left: 447.8px; top: 936.883px; font-size: 20px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.927);>um </span><span style=left: 478.6px; top: 936.883px; font-size: 20px; font-family: sans-serif;>- </span><span style=left: 489px; top: 936.883px; font-size: 20px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.894951);>Zakopane, Kościelisko, Apartamenty Lux</span> <span style=left: 120.04px; top: 936.883px; font-size: 20px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.909485);>Apartamenty i pokoje z aneksem w centr</span><span style=left: 447.8px; top: 936.883px; font-size: 20px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.927);>um </span><span style=left: 478.6px; top: 936.883px; font-size: 20px; font-family: sans-serif;>- </span><span style=left: 489px; top: 936.883px; font-size: 20px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.894951);>Zakopane, Kościelisko, Apartamenty Lux</span>

Regulamin

  Przyjazd
  Wyjazd
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dorosłych
Dziecko
Wybierz
Wyczyść
Wybierz datę przyjazdu


Regulamin

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu pokoi/apartamentów, których oferta zamieszczona jest na stronach internetowych:  www.zakopaneapartamentylux.pl, www.velvetapartamenty.pl, www.apartamentymontana.pl, www.willaczajka.pl, portalach rezerwacyjnych oraz bezpośrednio w obiekcie. Dokonanie rezerwacji oznacza jednocześnie zawarcie umowy najmu pokoju/apartamentu pomiędzy firmą ROOMSERWIS Patrycja Kozioł, a Rezerwującym (Najemcą), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

I. REZERWACJA APARTAMENTU, anulacja rezerwacji

 • Rezerwacja następuje po konsultacji telefonicznej lub mailowej i potwierdzeniu przez pracownika firmy dostępności wybranego apartamentu, lub po bezpośredniej rezerwacji na stronie internetowej
 • Najemca otrzymuje informację zwrotną w postaci potwierdzenia wstępnej rezerwacji, w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące płatności i terminu wpłaty zadatku celem ostatecznego potwierdzenia rezerwacji
 • Wpłata zadatku jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji oraz akceptacją regulaminu obiektu
 • Brak wpłaty zadatku w określonym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.
 • Zadatek jest bezzwrotny w przypadku anulacji rezerwacji.
 • Skrócenie pobytu przed planowanym przyjazdem a także w czasie jego trwania zobowiązuje klienta do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.
 • W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych, niezależnych od Wynajmującego okoliczności uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Apartamentu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany Apartamentu na inny o standardzie równym lub wyższym od zarezerwowanego Apartamentu.
 • Jeżeli Wynajmujący nie jest wstanie zapewnić Najemcy alternatywnego zakwaterowania ma prawo anulować rezerwację lub część pobytu i zobowiązany jest do zwrotu należności wpłaconej przez Najemcę z potrąceniem kwot za usługi już wyświadczone

II. ZAKWATEROWANIE:

 • Najemca zobowiązany jest do poinformowania Obiektu najpóźniej na dobę przed przyjazdem o planowanej godzinie przyjazdu do Apartamentu drogą telefoniczną pod nr tel. Wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00
 • Za zakwaterowanie po godzinie 22.00 może zostać doliczona opłata dodatkowa w wysokości 30 zł. Za wykwaterowanie przed godziną 7:00 może zostać doliczona opłata dodatkowa w wysokości 30 zł.
 • Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy najmu w przypadku gdy:

– Najemca nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub jest osobą nieletnią;
– Najemca znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
– Najemca zachowuje się w sposób agresywny;

– Liczba osób przybyłych do Apartamentu jest większa niż podana w ofercie lub zaistniały inne okoliczności niezgodne z regulaminem obiektu (min przyjazd ze zwierzęciem)

III. OBOWIĄZKI NAJEMCY: 

 • Najemca zobowiązany jest dbać o Apartament oraz jego wyposażenie. Problemy techniczne zaistniałe w Apartamencie, wynikłe w trakcie pobytu powinny być niezwłocznie zgłoszone telefonicznie. W przypadku wyrządzenia szkód w obiekcie najemca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość strat, najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • Palenie papierosów jest surowo zabronione. Łamanie zakazu wiąże się karą w wysokości 500 zł, które Najemca zobowiązuje się opłacić w trybie natychmiastowy
 • Zwierzęta domowe nie są akceptowane. Łamanie zakazy wiąże się z karą w wysokości 500 zł, które  Najemca zobowiązuje się opłacić w trybie natychmiastowym
 • Zgubienie kluczy wiąże się z opłatą w wysokości 250 zł
 • W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 do 07:00
 • Zachowanie Najemcy nie powinno zakłócać spokoju innym osobom przebywającym w obiekcie. Agresywne, głośne zachowanie m.in pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będzie akceptowane przez Wynajmującego i może skutkować zerwaniem umowy w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat, w tym  zwrotu należności za niewykorzystane noclegi.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, farelek. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu Najemca zobowiązany jest zamknąć Apartament na klucz.
 • Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia  rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd)

IV. WYJAZD I PRZEKAZANIE KLUCZY

 • Najemca jest zobowiązany do opuszczenia Apartamentu w dniu wygaśnięcia rezerwacji do godz. 11.00. Przekroczenie godziny wykwaterowania skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 200 zł.
 • Godzina wykwaterowania musi być ustalona z Rezydentem obiektu najpóźniejszej do godziny 19tej na dzień przed wyjazdem.
 • Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

V. REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do złożenia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres biuro@zakopaneapartamentylux.pl.
 3. Reklamacja powinna być złożona pisemnie niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, maksymalnie do 7 dni.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po  trzech dniach od daty wyjazdu gościa z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 • Obsługa apartamentu lub obsługa serwisowa posiada dodatkowy komplet kluczy, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności gości w apartamencie.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest ROOMSERWIS Patrycja Kozioł, ul. Nędzy Kubińca 10a, Kościelsiko 34-511

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 • Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 • Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 • Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : biuro@zakopaneapartamentylux.pl.
 • Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 • Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 • Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 • Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 • pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 • pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 • Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 • W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 • konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
Jesteśmy tutaj Zobacz jak dojechać

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco z promocjami!

2019 © Copyright Roomserwis

Bezpieczny nocleg Covid free zone